Barion Pixel
hello@penjoy.hu  |  +36 30 223-5652

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató a 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban készült.

Adatkezelő: Posta Annamária egyéni vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó
Székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 5/a.
Telefonszám: +3630
7337860
E-mail:
hello@penjoy.hu

Vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.2. Webáruházon keresztül történő online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Ön a Vállalkozó webáruházán keresztül termékeket vásárolhat meg. A vásárláshoz, megrendeléshez Önnek nem szükséges regisztrálnia.

A megrendeléshez a Vállalkozó az alábbi adatok / személyes adatok megadását kéri Öntől:

  • név/cégnév
  • cég esetében adószám, és kapcsolattartó neve
  • számlázási és szállítási cím: ország, irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó, 
  • email cím, telefonszám,

Amennyiben úgy dönt, hogy regisztrál a honlapon, akkor a regisztráció során kell megadnia a fenti, megrendeléshez szükséges adatokat.

Az adatkezelés célja, hogy a Vállalkozó által a webárúházban forgalmazott termékeket Ön meg tudja vásárolni és a megvásárolt termékeket kézhez vehesse.

Az adatkezelés jogalapja:

Magánszemély megrendelő esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-a alapján kezeli a személyes adatokat. Az Ön megrendelése során a Vállalkozó által kért és Ön által közölt adatokkal jön létre Ön és a Vállalkozó között a szerződés, amit a megadott adatai alapján tud teljesíteni a Vállalkozó.

A Vállalkozó a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró és /vagy kapcsolatartóként megjelölt természetes személy megadott személyes adatait, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából, jogos érdek jogcímén kezeli.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.

A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év. Távollévők között kötött szerződés (pl. webáruház) esetén a teljesítési időpontot magában foglaló év utolsó napjától számított 10 évig.

A személyes adatok címzettje Vállalkozó, aki az Ön adatait kezelheti.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek

  • adózás, könyvelés céljából a Vállalkozó által megbízott könyvelőnek,
  • postázás, szállítás céljából a Magyar Postának és FOXPOST Zrt-nek

1.2. Elektronikus levelezés útján kezelt személyes adatok és hírlevél küldése

Ön megkeresheti a Vállalkozót elektronikus levél (e-mail) útján. Ez esetben az adatait Ön adja meg, az Ön hozzájárulásával jutnak el a Vállalkozóhoz az Ön által megadott adatok.

Ha az elektronikus levele alapján Ön és a Vállalkozó között szerződés jön létre, vagy az adatkezeléssel kapcsolatosan küld elektronikus levelet Vállalkozónak, ebben az esetben az e-mail-ben megadott adatait a Vállalkozó az 1.1. pont szerint kezeli és tárolja.

Ha az Ön által küldött e-mail alapján nem jön létre szerződés Ön és a Vállalkozó között és nem az adatkezeléssel kapcsolatosan küld elektronikus levelet Vállalkozónak, az e-mailt, annak megválaszolását követő 15 munkanapon belül törli a Vállalkozó.

Ön bejelölheti a webáruházban, hogy igényel-e hírlevelet. A hírlevél igénylésével Ön megadja a nevét és az elektronikus levelezési címét (e-mail). Amíg Ön nem mondja le a hírlevelet, addig Vállalkozó kezeli az Ön hozzájárulásával megadott név és e-mail cím adatokat. A hírlevelet Ön bármikor lemondhat, ez esetben a Vállalkozó törli az Ön név és e-mail cím adatait, kivéve abban az esetben, ha más jogcímen jogosult vagy köteles ezen személyes adatok további kezelésére.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozó tájékoztatás

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszereinkből törli a Vállalkozó.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokat a Vállalkozó, a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség, ha az a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is. Ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről a Vállalkozó köteles az ajánlattevőt, illetve az ajánlat címzettjét tájékoztatni.

2. Adatfeldolgozók

Vállalkozó az adatok kezelése során adatfeldolgozóként veszi igénybe:

  • a Vállalkozó könyvelését ellátó

Rádiocoop Műszaki Iroda Bt.

Székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 33. fszt. 3.

Adószám: 22022644-2-42

Cégvezető: Ujszászi Lászlóné

  • a Magyar Postát, és a FOXPOST Zrt-t,

3. Adattovábbítás

Vállalkozó az Ön személyes adatait nem továbbítja más harmadik személy részére.

4. Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunkon tartózkodás alatt a használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a penjoy.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):
A penjoy.hu a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a penjoy.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet 12. – 22. cikk. előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

5.1. Átlátható tájékoztatás

A Vállalkozó az Ön személyes adatainak a kezelésére vonatkozó információt és tájékoztatást igyekszik tömör és érthető formában közölni. A Vállalkozó igyekszik elősegíteni az Ön jogainak a gyakorlását.

5.2. A személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait kezeli-e, és ha igen, akkor Ön az adatkezelésről az alábbi tájékoztatást kapja:

b) a személyes adatok kezelésének célja, jogalapja,

c) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke,

d) a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról,

b) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatóság elérhetőségét,

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, és milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

5.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll.

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat adatkezelő gyűjtötte, vagy kezelte

– az érintett visszavonja korábbi hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhezés az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

– az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

– a személyes adatokat jogellenesen kezelte adatkezelő

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát:

– az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti az adatkezelő.

Az adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ha az Ön adatainak a kezelése az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, Ön kérheti, hogy az Ön által a Vállalkozónak megadott adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, amit a Vállalkozó pdf. formátumban tud a rendelkezésére bocsátani. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

5.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját magát érintő okok miatt tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat tovább nem kezelheti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódik.

5.8. Jogainak gyakorlása

Amennyiben Ön a fentebb említett bármilyen jogával élni kíván, a Vállalkozónak Önt azonosítania kell. Az azonosítás érdekében Önnek személyes adatokat kell megadnia, olyan adatokat is, amelyet a Vállalkozó esetleg már kezel Önről.

A Vállalkozó, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogait érintő kérelmével kapcsolatosan hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. A kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton várja a Vállalkozó, és a tájékoztatást is lehetőség szerint elektronikus úton adja meg Önnek.

A Vállalkozó a jogait érintő tájékoztatást, információkat első esetben díjmentesen biztosítja. Minden további esetben és ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, abban az esetben a Vállalkozó – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre -, költségtérítést számol fel a tájékoztatás teljesítéséért.

Ha a Vállalkozó jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, Vállalkozó minden észszerűen elvárható lépéseket megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, az Ön adattörlési kérelméről, így a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törléséről, figyelembe véve a meglevő technikai, technológia képességeinket és a megvalósítás költségeit is.

5.9. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül, az általános adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, – az érintett hozzáférési joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, és a tiltakozáshoz való jog – az elhaltat életében megillető jogokat, az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az érintett nem tett jognyilatkozatot adati kezelésére jogosult személy részére, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója jogosult a személyes adatokkal összefüggő jogai érvényesítésére az érintett halálát követően az Infotv. 25.§-a rendelkezései szerint.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Ön az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételt tehet személyesen, vagy írásban a Vállalkozó elérhetőségein.

Ön, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1125 Budapest, Szilágyi E. Fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen Ön bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárás szabályaira az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Pp. rendelkezései irányadók.

7. Adatbiztonság

A Vállalkozó biztosítja az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges belső szervezési és technikai védelmet, amely biztosítja az adatok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Vállalkozó az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja Önt.

8. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A vonatkozó jogszabályok változása esetén a jelen Tájékoztató is módosulhat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.12.13. napjától hatályos.

Posta Annamária

egyéni vállalkozó

Szeretnél értesülni újdonságainkról? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A következő vásárlásodhoz egy 1000 ft értékű  kupont adunk ajándékba!